Kim jest komornik?

Oceń ten wpis

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym. Nie jest jednak urzędnikiem państwowym. Działa przy sądzie rejonowym. Jest to osoba, która pełni swoje funkcję zgodnie z przepisami o komornikach sądowych i egzekucji. Prezes danego sądu, któremu podlega dany komornik sądowy kontroluje jego pracę. Jest to osoba, która prowadzi postępowanie egzekucyjne, na podstawie tytułu wykonawczego, nadanego dłużnikowi. Tytuł egzekucyjny nadaje sąd na podstawie klauzuli wykonalności. Sąd wydaje wyrok w danej sprawie, opatrując go klauzulą wykonalności. W tym momencie dochodzi do nakazu zapłaty należności przez dłużnika na rzecz wierzyciela.

Kto może zostać komornikiem sądowym:

Komornikiem sądowym zgodnie z przepisami artykułu 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Z. 2017 r. poz. 1277) może zostać:
 • osoba posiadająca polskie obywatelstwo,
 • osoba, która ma pełnie zdolności do czynności prawnych,
 • osoba posiadająca nieskazitelną, nieposzlakowaną opinię,
 • osoba, która nie była karana za żadne przestępstwo, w tym także za przestępstwo skarbowe,
 • osoba, która nie jest podejrzewana o branie udziału w przestępstwie publicznym lub skarbowym,
 • osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • osoba, która uzyskała tytuł magistra,
 • osoba, która ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • osoba, która posiada zdolność psychiczną do pełnienia funkcji komorniczych, ustalone przez lekarza medycyny pracy,
 • osoba, która posiada zdolność fizyczną do pełnienia funkcji komorniczych, ustalone przez lekarza medycyny pracy,
 • osoba, która odbyła aplikację komorniczą,
 • osoba która złożyła egzamin komorniczy,
 • osoba, która pracowała minimum dwa lata w charakterze asesora komorniczego,
 • osoba, która ukończyła dwadzieścia sześć lat.

Powoływanie i odwoływanie komornika z pełnienia funkcji komorniczej:

Komornika mianuje Minister Sprawiedliwości (Dz. U. Z. 2017 r. poz 1277)

 • na osobisty wniosek komornika,
 • po konsultacjach z radą właściwą izby komorniczej.

Komornika odwołuje Minister Sprawiedliwości z pełnienia funkcji jeśli:

 • komornik sądowy ukończył siedemdziesiąt lat,
 • złamał przepisy obowiązującego prawa,
 • został uznany, za osobę niezdolną do pełnienia funkcji komorniczej przez Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń społecznych,
 • nie wyraził zgody na badania, na które został wcześniej skierowany,
 • nie posiada ważnej, obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wygaśnięcie powołania pracy na stanowisku komorniczym wygasa gdy:

 • komornik złoży rezygnację z piastowanego przez siebie stanowiska,
 • zostanie wydalony z służby komorniczej, na podstawie orzecznictwa dyscyplinarnego,
 • zostanie uznany za osobę winną umyślnego popełnienia przestępstwa, w tym także skarbowego,
 • straci pełnie zdolności do pełnienia czynności prawnych.

Skarga na czynność komornika:

Skarga na czynność komornika związana jest z:

 • zaniechania komornika do niewywiązania się z powierzonych mu zobowiązań, zadań,
 • działania komornika w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

Skarga na czynność komornika może zostać złożona na wszystkie czynności komornika, z pominięciem: żądania komornika o uzupełnienia pisma, powiadomienia przez komornika o statucie czynności, opłacenia podatku VAT. Skargę na czynność komornika składa się na piśmie, w terminie siedmiu dni od otrzymania pisma. Skargę na czynność komornika może wnieść: dłużnik, wierzyciel, małżonek dłużnika, osoba, która bierze udział w postępowaniu. prokurator, rzecznik praw obywatelskich, osoby, których prawa zostały naruszone przez komornika, instytucje pozarządowe, które uczestniczą w danym postępowaniu sądowym.

Egzekucja komornicza:

Egzekucja komornicza ma na celu jak najszybsze odzyskanie należności przyznanych wierzycielowi. Dług jednak podlega pewnym ograniczeniom. Oznacza to, że komornik sądowy nie może ściągnąć zadłużenia w taki sposób, aby dłużnik nie został całkowicie pozbawiony środków do życia (na swoje utrzymanie). Komornik na podstawie tytułu wykonawczego, opatrzonego w klauzulę wykonalności, zaspakajając roszczenia wierzyciela może zająć między innymi:

 • nieruchomość dłużnika (zająć i sprzedać),
 • samochód dłużnika, (zająć i sprzedać),
 • wynagrodzenie za wykonaną pracę, rentę, emeryturę, inne źródła dochodu,
 • rachunki bankowe dłużnika,
 • inne prawa majątkowe.

Licytacje komornicze:
Licytacja komornicza jest sprzedażą zajętych przez komornika sądowego ruchomości, odebranych dłużnikowi, na rzecz spłaty należności wierzyciela. Licytacja komornicza przebiega następująco:

 • Ogłoszenie licytacji komorniczej – ogłoszenie pojawia się w siedzibie sądu, na stronie Krajowej Rady Komorniczej, na stronie internetowej komornika. Ogłoszenie zawiera informację o: przedmiocie licytacji, terminie oraz miejscu licytacji.
 • Następnie ustala się cenę wywoławczą danego przedmiotu oraz termin licytacji. Komornik szacuje wartość licytowanej ruchomości. Jest ona atrakcyjniejsza niż niż oferta kupna – sprzedaży poza procesem egzekucyjnym.
 • Kolejnym krokiem jest rękojmia. Jest to obowiązkowa wpłata osoby przystępującej do licytacji w wysokości jednej dziesiątej sumy wycenionej ruchomości. Wpłacana jest komornikowi. Tylko w takim przypadku można przystąpić do udziału w licytacji komorniczej.
 • Licytacja przeprowadzana jest w formie ustnej. Licytację wygrywa ta osoba, kora przebije pozostałe oferty, czyli zaproponuje wyższą niż początkowa sumę za daną ruchomość.

 • Kategorie: Poradnik

  Zostaw komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany